Bases legals sorteig de 100 € de març

BASES LEGALS DE PARTICIPACIÓ EN EL SORTEIG DE 100 € PER GASTAR A ARURAL.COM (MES DE MARÇ)

1.- EMPRESA ORGANITZADORA DE LA PROMOCIÓ

L’EMPRESA ALLOTJAMENTS RURALS DE LA GARROTXA amb domicili a C/ Pi, 27, Santa Pau (Girona), CP 17811 i número identificatiu G17684432 organitza amb finalitats promocionals el sorteig (en endavant, “la Promoció”) a desenvolupar a través d’Internet, exclusiu per a usuaris residents a Catalunya i majors d’edat d’acord amb el que s’exposa en les condicions per participar.

2.-DATA D’INICI I DATA DE FINALITZACIÓ

La Promoció començarà el dia 25 de març de 2024, i acabarà el dia 31 de març de 2024. La persona guanyadora serà anunciada el dia 2 d’abril mitjançant un story d’Instagram.

3.- REQUISITS DE PARTICIPACIÓ I MECÀNICA DE LA PROMOCIÓ

És important remarcar que la participació en el Concurs suposa l’acceptació incondicional i el respecte del que es disposa en les presents Bases Legals.

Els requisits de participació són els següents:

  • Podran participar aquelles persones que resideixin a Catalunya i siguin majors d’edat. 
  • Les dades personals dels participants han de ser verídiques. 
  • Els Participants només podran inscriure’s diverses vegades en la present promoció.
  • La mecànica de la Promoció consisteix a fer m’agrada a la publicació, seguir a @arural.garrotxa i etiquetar a un contacte als comentaris de la publicació. Cada comentari és una oportunitat de participar-hi.

4.- CONDICIONES DE LA PROMOCIÓN Y PREMIOS 

S’escollirà 1 guanyador/a i 2 suplent/s via sorteig el dia 2 d’abril de 2024.

La selecció dels guanyadors i suplents es farà de forma aleatòria a través de la plataforma App Sorteos. Aquesta plataforma garanteix la transparència del resultat del sorteig i com a prova del mateix emet un certificat de validesa per a cada un dels seus sortejos.

El/els guanyador/es obtindra/n com a premi un val de 100 € per gastar a www.arural.com. 

El guanyador podrà contactar amb l’Empresa durant el termini d’un dia a comptar des de la data en la qual s’anunciï  al perfil social de la marca. En cas que en el termini estipulat no es produís tal contacte es procedirà a assignar a un altre guanyador segons resultats de suplents o declarar el sorteig desert.

La celebració del sorteig, així com la concessió del premi queden subjectes a la normativa fiscal vigent.

5.- LIMITACIONS

Si fos evident que qualsevol dels participants no complís amb els requisits exigits en les Bases, o les dades proporcionades per a participar no fossin vàlides, la seva participació es considerarà nul·la i quedaran automàticament exclosos de la Promoció, perdent tot dret sobre els premis atorgats en virtut d’aquesta Promoció.

No podran participar en la Promoció les següents persones: (i) els treballadors per compte aliè empleats en qualsevol de les societats i altres entitats amb personalitat jurídica vinculades a ALLOTJAMENTS RURALS DE LA GARROTXA (ii) Qualsevol altra persona física que hagi participat directa o indirectament en l’organització d’aquest Concurs o hagi estat involucrada directa o indirectament en la seva preparació o desenvolupament (agència, proveïdors, etc.)

El premi entregat no serà transferible ni susceptible de canvis, alteracions o compensacions a petició dels Participants, no podent ser canviat per qualsevol altre producte o diners. 

ALLOTJAMENTS RURALS DE LA GARROTXA es reserva el dret, amb prèvia comunicació en forma legal, d’efectuar qualsevol canvi, suspendre o ampliar aquesta Promoció. 

Correran a compte i càrrec del guanyador qualsevol càrrega fiscal o tributària que l’acceptació del premi pugui suposar, així com qualsevol altra despesa derivada de la promoció que no estigui expressament assumida per Carnisseria Vilafranca en les presents Bases Legals.

S’estableix un termini de QUINZE (15) dies naturals des de la data de concessió del premi, per efectuar qualsevol reclamació motivada. ALLOTJAMENTS RURALS DE LA GARROTXA es reserva, en cas d’obligada necessitat, el dret de substituir el premi per altres de similars característiques.

6.- PUBLICACIÓ DE COMENTARIS O OPINIONS

No es permetran comentaris o opinions el contingut del qual es consideri inadequat, que siguin ofensius, discriminatoris o que puguin vulnerar drets de tercers. Tampoc es permetran comentaris contra un particular que vulnerin els principis de dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar, i a la pròpia imatge. No ens responsabilitzem dels danys ocasionats pels comentaris que facin els participants a la Promoció, i que en qualsevol moment puguin ferir la sensibilitat d’altres participants. 

Qualsevol intent d’impedir el bon desenvolupament del Concurs ja sigui per intervenció humana o mitjançant un autòmat es donarà lloc a la desqualificació immediata del participant anul·lant-se la seva candidatura. 

7.- FACEBOOK/INSTAGRAM (en cas de promocions a Facebook/Instagram)

La promoció no està patrocinada, avalada, administrada ni associada en mode algun a Facebook/Instagram, per tant, els Participants alliberen a Facebook de tota responsabilitat pels eventuals danys que es derivin de la mateixa. 

8.- CANVIS

Ens reservem el dret de modificar o ampliar aquestes bases promocionals, en la mesura que no perjudiqui els drets dels participants a la Promoció.

9.- LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

Aquestes bases legals es regiran de conformitat amb la llei espanyola. Seran competents per a resoldre qualsevol reclamació o controvèrsia que pugui plantejar-se en relació a la validesa, interpretació o compliment d’aquestes bases.